Leer de terminologie binnen de scheepvaart kennen

Bill of Lading

Ooit de term ‘Bill of Lading’ gehoord, of in het Nederlands ‘Cognossement’? Als u nieuw bent in de internationale handel, dan bent u waarschijnlijk wat overweldigd door de terminologie en voorwaarden die in de scheepvaartsector circuleren. We weten dat het moeilijk kan zijn om deze bij te houden, maar vrees niet, daarom zijn we er om u te helpen.

Om te beginnen zullen we een van de belangrijkste documenten met betrekking tot zeevracht overlopen. Misschien bent u de term Bill of Lading (afgekort B/L), of de vergelijkbare tegenhanger daarvan, de Zeevrachtbrief, al tegengekomen? In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over Bills of Lading en Sea Waybills, hoe ze van elkaar verschillen en welke gunstiger is voor jou.

De Bill of Lading: een introductie

De Bill of Lading of B/L is een multifunctioneel document in de internationale handel en heeft specifiek betrekking op zeevracht.

De meeste nationale wetten inzake zeevervoer zijn gebaseerd op de internationale verdragen, die de wetsvoorstellen van de Bills of Lading regelen: De Haagse Regels (1924), De Haags-Visbysche Regels (1968) en tenslotte De Hamburgse Regels (1978).

Uiteraard zijn deze verdragen in het leven geroepen om te dienen als een geheel van uniforme regels voor de afgifte van Ladingsbewijzen en andere vervoersdocumenten en voor de rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen van de betrokken partijen bij het deelnemen aan een handelsactiviteit en het aangaan van een contract.

De functies van een Bill of Lading

Kortweg heeft een Bill of Lading drie primaire functies:

 1. Het fungeert als ontvangstbewijs van vracht
 2. Het fungeert als document van titel
 3. Het fungeert als bewijs van een vervoersovereenkomst

Ontvangstbewijs van vracht

De Bill of Lading werkt eerst als een ontvangstbewijs tussen de verzender en de vervoerder. Wanneer de titel aan een derde partij (u) is doorgegeven, wordt het een contract tussen de vervoerder en de derde partij. Het contract is dat de vervoerder de lading moet afgeven tegen de inlevering van de oorspronkelijke B/L door de rechthebbende.

Document van titel

Bills of Lading worden vaak aangeduid als ‘verhandelbaar’, maar het is correcter om ze als ‘overdraagbaar’ aan te duiden, wat betekent dat de eigendom van de goederen van de ene partij op de andere kan worden overgedragen tot aan de aflevering. Degene aan wie de B/L is gefiatteerd en rechtmatig de B/L op de plaats van bestemming houdt, heeft het recht om de lading in ontvangst te nemen.

Bij de overdracht van een B/L aan een derde partij dient de rechthebbende deze te bekrachtigen. De aantekening wordt uitgevoerd door de B/L waarop de eigendom van de goederen wordt overgedragen, schriftelijk te vermelden en door de aantekening te ondertekenen.

Bewijs van een vervoerovereenkomst

Zoals gezegd, werken Bills of Lading als bewijs van “de vervoersovereenkomst”. Dat is de overeenkomst tussen de vervoerder en de klant, waarbij de vervoerder de vracht van de klant mag vervoeren. Het contract specificeert de voorwaarden en verplichtingen van zowel de verzender als de vervoerder met betrekking tot het vervoer van de specifieke vracht.

Om alle bovenstaande redenen, en voor uw eigen bestwil, wordt aanbevolen dat alle overeenkomsten altijd schriftelijk worden vastgelegd om meningsverschillen over verantwoordelijkheden en eigendom van de lading op een bepaald moment en op een bepaalde plaats te vermijden.

what a bill of lading regulates

Wat een Bill of Lading reguleert

In principe heeft een vervoerder drie primaire verantwoordelijkheden onder een Bill of Lading:

 1. Verzekert een correcte beschrijving van de lading
 2. Het vrijgeven van de lading aan de rechthebbende op de juiste plaats
 3. Zorg voor de lading terwijl deze in zijn bezit is

Juiste beschrijving van de lading

De Bill of Lading is een fundamenteel document in de meeste internationale transacties, en elke derde-koper zal aankopen in overeenstemming met de beschrijving van de vracht die erop staat vermeld. Daarom is het van cruciaal belang dat de vervoerder alle foute, door de vrachtvaarder geleverde omschrijvingen, aangeeft in de B/L.

Indien de vervoerder dit nalaat, neemt hij namens de verzender de verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de “bonafide handelaar” (een handelaar die te goeder trouw handelt).

Een voorbeeld:

U heeft 1.500 T-shirts gekocht bij een leverancier in China. De verzender gaat de T-shirts bij uw vervoerder afleveren en geeft aan dat de dozen 1.500 T-shirts bevatten, maar in feite levert de verzender slechts 1.000 T-shirts.

Onbewust specificeert de vervoerder de vrachtgegevens op de Bill of Lading, inclusief het aantal (1.500 T-shirts), en geeft de B/L af aan de verzender in ruil voor de goederen. Wat hij had moeten doen, was de lading controleren op de juiste beschrijving van de lading.

Wanneer u uw leverancier het volledige bedrag voor uw 1.500 T-shirts heeft betaald, zal hij de B/L aan u afgeven.

Wanneer uw goederen op de plaats van bestemming aankomen, moet u de B/L teruggeven aan de transporteur als ontvangst van de levering. Nu beseft u zich echter dat de zending slechts uit 1.000 T-shirts bestaat, wat betekent dat u 500 T-shirts mist in overeenstemming met wat er op de Bill of Lading staat.

In een dergelijk geval is de vervoerder nu verplicht om u te compenseren voor de ontbrekende 500 T-shirts, omdat hij de lading niet heeft gecontroleerd voordat hij de Bill of Lading heeft uitgegeven.

De vervoerder is echter ook gerechtigd om een claim (recourse) te maken tegen de verzender om zijn geld terug te krijgen als hij kan bewijzen dat de verzender in feite slechts 1.000 T-shirts heeft geleverd.

In de praktijk zetten vervoerders vandaag de dag vaak ‘said to contain’ op de B/L om deze kwestie te vermijden. Op deze manier kunnen zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hoeveelheid of de kwaliteit van de lading bij ontvangst van de lading, tenzij er verlies of schade is opgetreden tijdens het verblijf van de vervoerder.

Het vrijgeven van de lading aan de rechthebbende op de juiste plaats

De persoon die een originele Bill of Lading op de vooraf bepaalde bestemming indient, heeft het recht om de vracht onmiddellijk in ontvangst te nemen (tenzij iets anders wijst op kwade trouw). Vervolgens is de vervoerder die deze Bill of Lading ontvangt, vrij van elke verantwoordelijkheid wanneer hij de lading aflevert, mocht het zijn dat de houder van de Bill of Lading niet de juiste ontvanger was.

Integendeel, als de vervoerder de lading vrijgeeft zonder een Bill of Lading te hebben ontvangen, brengt het zijn positie ten opzichte van de rechtmatige eigenaar van de lading in gevaar.

Als de vervoerder de lading vrijgeeft zonder dat hij een goedgekeurde B/L heeft ontvangen, kan hij worden blootgesteld aan onbeperkte aansprakelijkheid, met inbegrip van gevolgschade.

Bovendien is het zo dat de vervoerders de verantwoordelijkheid om de vracht vrij te geven aan de rechthebbende, ook impliciet de verzender (verkoper) verzekert dat zijn lading niet zal worden afgeleverd totdat de betaling voldaan is, alsook het proces verzekert dat de ontvanger (koper) door te betalen, de levering van de betreffende goederen zal plaatsvinden.

Zorg voor de lading terwijl deze in zijn bezit is

De verantwoordelijkheid voor de zorg voor de goederen is zowel door de wet geregeld, als ook de waarden van gezond verstand en fatsoen. Deze verplichting doelt ook op de verantwoordelijkheid van de vervoerder voor een goede beschrijving van de lading.

sea waybill

Wat bevat een Bill of Lading?

Gewoonlijk wordt een Bill of Lading uitgegeven in drie originele documenten en moet het volgende worden gespecificeerd:

 1. Gegevens over de afzender, de kennisgever (in de meeste gevallen de expediteur) en de ontvanger
 2. Haven van inlading en/of plaats van ontvangst (waar de lading van verlader aan vervoerder wordt overgedragen)
 3. Lossingshaven
 4. Eindbestemming en plaats van levering
 5. Naam en reisnummer van het schip
 6. Merken en nummers zoals vermeld op de zendingen of het containernummer
 7. Een beschrijving van de lading
 8. Hoeveelheid, inclusief gewicht en afmetingen
 9. Vrachtgegevens (indien deze in de B/L moeten worden opgenomen)
 10. Handtekening van de vervoerder

Een voorbeeld van B/L in de praktijk

Uw bedrijf in Nederland wil goederen kopen bij een leverancier in China. De leverancier levert de goederen aan de door u gekozen vervoerder (een expeditiebedrijf), en in ruil daarvoor ontvangt hij een Bill of Lading als ontvangstbewijs voor de vracht. De goederen zullen nu aan boord van het schip gaan en onderweg weg zijn naar u.

Wanneer de leverancier het volledige verschuldigde bedrag voor de goederen heeft ontvangen, stuurt hij de Bill of Lading naar u door.

Als u dit wenst te doen, heeft u nu het recht om uw goederen door te verkopen aan iedereen die u wilt, terwijl het in transit is, door de B/L aan een nieuwe eigenaar over te dragen.

Wanneer de goederen op de plaats van bestemming aankomen, moet u (of een nieuwe eigenaar) de Bill of Lading teruggeven aan de vervoerder, om de eigendom te bewijzen en de goederen in ontvangst te nemen.

Voorstelling van de Telex-Release

Een Telex-Release is een bevestiging van de vervoerder in de haven van herkomst naar de haven van bestemming, die het mogelijk maakt om de lading vrij te geven zonder een papieren exemplaar van de originele Bill of Lading in te dienen.

Vroeger gebeurde dit per telex, vandaar de naam. Vandaag de dag gebeurt dit meestal via e-mail, maar soms is het ook mogelijk om de bevestiging in het interne systeem van de rederij bij te werken.

Het gebruik van een telex-release is natuurlijk sneller en minder omslachtig dan het aanvragen van de B/L om per koerier naar de geadresseerde te worden gestuurd en later terug te bezorgen aan de aankomstagent op de plaats van bestemming, wat in sommige gevallen de levering van uw lading kan vertragen.

Een typische situatie waarin u voordeel kunt halen uit een telex-release is wanneer:

 1. U met uw leverancier heeft afgesproken dat u pas betaalt voor de goederen nadat deze zijn verzonden (de B/L is daarvoor de kwitantie)
 2. De leverancier de eigendom van de goederen wil behouden totdat hij uw betaling heeft ontvangen
 3. U niet van plan bent om de goederen tijdens het transport aan een derde partij te verkopen (d.w.z. dat u weet dat u de goederen in ontvangst neemt).

In dit geval raden wij u aan om uw leverancier te vragen om een telex-release van de vervoerder te regelen, omdat dit de eigendom van de vracht aan u (de ontvanger) overdraagt en u de goederen in ontvangst kunt nemen zonder dat u de originele B/L heeft. Op deze manier bespaart u zowel het gedoe als het geld om de originele B/L naar u toe te laten sturen.

In de praktijk zal de verlader de originele Bill of Lading afgeven aan de transporteur in de laadhaven en de transporteur opdracht geven om een telex-release uit te geven.

Vervolgens zal de laadhavenagent de agent in de loshaven informeren dat de originele B/L is ontvangen en dat de lading die eronder valt kan worden vrijgegeven aan de genomineerde ontvanger zonder een originele B/L in te dienen.

The functions of a sea waybill

De Zeevrachtbrief: een introductie

De Zeevrachtbrief (of Sea Waybill) is een document dat door de vervoerder aan de verlader wordt verstrekt in ruil voor de vracht.

Een Zeevrachtbrief is in veel opzichten identiek aan een Bill of Lading, maar op een aantal essentiële punten is het ook fundamenteel anders. Hieronder gaan we in op deze verschillen.

De functies van een Zeevrachtbrief

Een Zeevrachtbrief heeft twee functies:

 1. Bewijs van een vervoerscontract
 2. Ontvangstbewijs voor vracht (tussen vervoerder en verlader)

Zoals u kunt zien, is het doel van de Zeevrachtbrief vergelijkbaar met dat van de B/L, maar in tegenstelling tot de B/L functioneert de Zeevrachtbrief niet als ‘document van titel’, wat een groot verschil maakt.

Het niet functioneren als ‘document van titel’ houdt in dat de Zeevrachtbrief niet onderhandelbaar is, of beter gezegd niet overdraagbaar. Dit betekent dat de vracht die erop wordt vervoerd niet kan worden overgedragen (verkocht) en dat de vracht dus alleen kan worden afgegeven aan een door de verlader aangewezen geadresseerde.

Indien de verlader zijn instructies wenst te wijzigen, moeten dergelijke verzoeken schriftelijk worden gedaan en is het afhankelijk van de aanvaarding door de vervoerder.

Bijgevolg is het niet nodig dat de zeevrachtbrief aan de vervoerder wordt overgelegd om de vracht vrij te geven. Aangezien de vracht echter alleen kan worden afgeleverd bij een door de verlader gespecificeerde ontvanger, is de uitwisseling sowieso irrelevant.

Desalniettemin is de vervoerder nog steeds verplicht om de identiteit van de geadresseerde bij aflevering te verzekeren, waarom de geadresseerde zijn identiteit moet bewijzen om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

Wanneer wordt een zeevrachtbrief gebruikt?

Het is gebruikelijk om een Zeevrachtbrief te gebruiken in plaats van een B/L wanneer de ontvanger de goederen vooraf heeft betaald, dat wil zeggen voordat de goederen worden verzonden.

Ook worden veel transacties gedaan onder een Zeevrachtbrief wanneer de ontvanger van de lading bekend is bij de verzender. Bijvoorbeeld bij verzending tussen verwante bedrijven, of als er een hoge mate van vertrouwen is tussen de verzender en de ontvanger.

Zeevrachtbrieven zijn vaak ook gunstig om te gebruiken wanneer er geen overdracht (verkoop) van de vracht wordt verwacht tijdens de doorvoer (dit vereist een originele Bill of Lading). Op deze manier worden de goederen rechtstreeks naar de aangewezen geadresseerde verzonden en hoeft de lading niet te worden ‘vrijgegeven’, aangezien er geen Bills of Lading worden uitgegeven bij het gebruik van een zeevrachtbrief.

Dit bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd die wordt besteed aan papierwerk en koerierskosten.

bill of lading or sea waybill

Bill of Lading of Zeevrachtbrief – Wat is voor mij de beste optie?

Het belangrijkste verschil tussen de Bill of Lading en de Zeevrachtbrief is het feit dat B/L ‘onderhandelbaar’ is en de Zeevrachtbrief niet.

Het is volgens onze ervaring en algemene perceptie dat 95% van de transportkopers die onze website gebruiken om goederen te importeren, baat zouden kunnen hebben bij het gebruik van een Zeevrachtbrief in plaats van een Bill of Lading. Hieronder zullen we samenvatten waarom.

De bedrijven die profiteren van de diensten van Transporteca zijn meestal klein of middelgroot, en zijn ofwel nieuw in de wereld van de scheepvaart, of hebben beperkte importbehoeften.

Daarom zullen onze klanten bij het importeren waarschijnlijk:

 1. Altijd vooraf hebben betaald voor hun goederen
 2. Geen behoefte hebben om hun goederen te verkopen tijdens het transport

Als aan de twee bovenstaande criteria is voldaan, dan verliest een B/L zijn relevantie en is het echt niet nodig. Dit omdat een B/L ervoor zorgt dat de betaling van de goederen wordt ontvangen voordat de levering kan plaatsvinden, en ook dat de goederen worden geleverd aan de rechtmatige eigenaar van de goederen (indien de eigendom in transit is verschoven).

Het gebruik van een Zeevrachtbrief als alternatief voor een originele B/L zal in dit geval het proces sterk vereenvoudigen, d.w.z. u vermijdt de kosten en het gedoe van de overdracht van de originele documenten. Daarom raden wij u altijd aan om de lading onder een Zeevrachtbrief te verzenden.

Als uw leverancier aandringt op het uitgeven van de originele Bill of Lading en u bent niet van plan om de goederen tijdens het transport te verkopen, dan raden wij u aan om hem te vragen om een telex-release, wat het papierwerk en het proces van het overbrengen van de documenten een stuk eenvoudiger maakt.

Tot slot, is een zeevrachtbrief bijna altijd een betere optie voor onze klanten, als u voor de verzending van uw goederen heeft betaald, en als u ook de ontvanger bent, d.w.z. dat er geen overdracht van de goederen zal plaatsvinden tijdens de reis.